Integritets- och personuppgiftspolicy för Västra Mälardalen i Samverkan

Denna integritetspolicy beskriver hur Västra Mälardalen i Samverkan AB 556857-8073 samt ViS
ekonomisk förening 769619-2785, fortsättningsvis ”ViS”, samlar in och behandlar personuppgifter.
ViS arbetar för att utveckla platsen Västra Mälardalen. Detta sker genom events och projekt som ViS
driver, genomför och stöttar.
ViS sprider information om egna och andras aktiviteter, nyheter och events genom sociala medier,
hemsida och annonser.

Din integritet är viktig för oss och du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Vi vill med denna integritetspolicy beskriva vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du besöker
vår webbsida eller kontaktar oss, samt hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.
Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har frågor om
hur vi behandlar dina personuppgifter.

Västra Mälardalen i Samverkan AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Typer av personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som
direkt eller indirekt kan identifiera en person, som exempelvis ditt namn, adress, telefonnummer, e-
postadress eller bilder, (både stillbilder och rörliga) samt ljudupptagningar som kan identifiera dig
(”personuppgifter”).

Västra Mälardalen i Samverkan AB samlar in och behandlar följande personuppgifter när du besöker
vår webbplats: teknisk data såsom din IP-adress eller andra unika data som kan identifiera den enhet
du använder, till exempel telefon, surfplatta eller dator och operativsystem, browsertyp och allmän
geografisk platsdata.

Västra Mälardalen i Samverkan samlar också in de personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller
oss när du kontaktar oss genom till exempel e-post eller telefon, såsom namn, e-postadress,
telefonnummer och annan information om dig själv som du uppger. Även bilder som du själv skickar
till oss och bilder föreställande dig, som Västra Mälardalen i Samverkan har tagit, räknas som
personuppgifter.

Om du är intresserad av få vårt nyhetsbrev, delta i någon undersökning eller anmäla dig till
aktiviteter möten och evenemang kommer vi att samla in dina kontaktuppgifter, personnummer och
eventuell annan information som vi behöver för att kunna kontakta dig.

Därför behöver vi dina personuppgifter

ViS behandlar dina personuppgifter för att säkerställa den tekniska funktionen av vår webbsida, för
att analysera hur du använder vår webbsida och på så sätt kunna förbättra och utveckla den.
Vi behandlar dem även för att kunna svara på frågor som du har ställt till oss, för att kunna ge dig
information, för att kontakta dig och för att uppfylla våra legala åtaganden mot dig.

Rättsliga grunder

ViS behandlar dina Personuppgifter på följande rättsliga grunder.

Berättigat intresse

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter som teknisk data och IP-adress när
du besöker vår webbsida är att behandlingen är nödvändig för ViS berättigade intresse av att kunna
säkerställa teknisk funktionen av webbsidan och att utveckla och förbättra vår webbsida.
När du kontaktar oss och ställer frågor till oss behandlar vi också dina personuppgifter baserat på ViS
berättigade intresse av att ge dig sådan information som du har efterfrågat, eller som vi anser är
relevant eller intressant för dig.

Ingående eller fullgörande av avtal

Om du blir medlem hos oss, anmäler dig till events eller möten eller i övrigt vill ingå avtal med ViS
behandlar vi dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtal
med dig.

Samtycke

När du är intresserad av att anmäla dig till nyhetsbrev, events eller liknande samtycker du särskilt till
att ViS behandlar dina personuppgifter för det syftet. Du kan när som helst dra tillbaka detta
samtycke genom att kontakta ViS.
När du skickar eller själv lägger upp bilder, filmer ljudupptagningar i våra digitala kanaler samtycker
du därmed att ViS behandlar dessa syfte att använda dem för informationsspridning i våra olika
kanaler.
Bilder, filmer och ljudupptagningar av dig som ViS har tagit och/eller samlat in ska ha
dokumenterats/samlats in i samtycke.

Rättslig skyldighet

ViS kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla krav enligt lag eller myndighetskrav.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Dina Personuppgifter sparas endast så länge det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de
ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy.

Delning av kontaktuppgifter

ViS kommer inte sälja eller låna ut dina personuppgifter till utomstående aktörer. ViS kan dock
komma att dela dina personuppgifter med sådana samarbetspartners som vi engagerar för att vi ska
kunna skapa annonser, informationsmaterial, aktiviteter, evenemang, möten eller liknande.
Samarbetspartners kan få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster åt oss i syfte att
uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter kan lämnas ut av ViS om det krävs enligt lag eller myndighetskrav eller om det är
nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller
förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till ViS, vi har därför vidtagit de
säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst,
förändring och radering.

För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt använder ViS sig av
datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt
branschstandard. Våra säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan få tillgång till dessa.
Det innebär att du kan begära ett registerutdrag över hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har
även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du kan även be oss att ändra eller
uppdatera dina personuppgifter.

Under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) har du rätt att be
ViS begränsa användningen eller radera dina personuppgifter. Du kan även ha rätt till
dataportabilitet. Det innebär att du under vissa förutsättningar kan få ut och överföra dina
personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling. Om du invänder mot sådan behandling
kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som
väger tyngre än dina intressen.

Kontakta oss om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Din integritet
är viktig för oss, vi strävar efter att behandla personuppgifter på bästa sätt.
Kontakta oss på: info@vastramalardalen.se
Du kan också läsa mer om dina rättigheter hos integritetsskyddsmyndigheten.

På följande platser kan vi bevara vi dina personuppgifter

 • www.vastramalardalen.se (IP-adresser, bilder)
 • Facebook, Västra Mälardalen i Samverkan (bilder, profiler, delningar)
 • Instagram, Västra Mälardalen i Samverkan (bilder, profiler, delningar)
 • LinkedIn, Västra Mälardalen i Samverkan (bilder, profiler, delningar)
 • Youtube, Västra Mälardalen i Samverkan (Filmer)
 • Paloma (Nyhetsbrev och undersökningar)
 • Magnet (Anmälan till events, aktiviteter och möten)
 • Outlook (Mailkontakt samt mötesinbjudningar)
 • Dropbox (Foto- och filmarkiv för vissa projekt)
 • IMovie (program för filmredigering)
 • Fortnox (faktura- och redovisningsprogram)
 • Kameror som används för bildsinsamling